prostor39

OPEN CALL: rezidence listopad–prosinec (CZ)

Přihlašte se do open callu tepu39, vybíráme 1 projekt na období listopad-prosinec.

 

KDO JSME?

Tep39 je pohybové studio, které vzniklo v květnu 2020 v prostoru39, DIY oživeném domě v Praze na Žižkově poskytujícím zázemí kultuře mnoha žánrů. Provozují ho společně Kachní spolek a prostor39.

 

CO NABÍZÍME:

40 hodin zkoušení během listopadu-prosince, které lze využít v podobě intenzivní rezidence i pravidelného zkoušení. Konkrétní data a časy si s vybranými umělci závazně domluvíme co nejdříve, K DISPOZICI JSOU ZEJMÉNA ČASY 10:00-16:15 VE VŠEDNÍ DNY.

– prostor studia tep39, vybavený baletizolem, zrcadly, základním zvukem, chill out zónou

– vedený feedback po prezentaci výstupu/work in progress v tepu39 (Po domluvě je možné zprostředkovat či poskytnout feedback i v průběhu rezidence.)

– rezidentům neposkytujeme ubytování ani nehradíme cestu

 

KOMU TO NABÍZÍME

Cílovou skupinou jsou zejména mladí umělci v začátcích jejich kariéry a ti, kteří hledají nové formy/cesty. Cílíme na tvůrce, kteří potřebují prostor pro svůj výzkum a hledají směřování své tvorby, ať jde o tanečníky, performery, mimy či jiné umělce činné na poli pohybového divadla. Budeme upřednostňovat projekty a tvůrce, kteří nemají dlouhodobou podporu a/nebo reagují na aktuální témata.

 

CO POŽADUJEME

– výstup či work in progress o délce 10-30min pro odbornou veřejnost

(Není třeba připravit jevištní tvar, stačí krátký výstup a představení nasbíraného materiálu. Chceme podpořit nejen umělce, kteří připravují představení, ale i research samotný, hledání nových autentických forem apod. bez nutnosti výsledku.)

– WIP bude termínově někdy na konci rezidence

– v případě dalšího života projektu uvádět tep39 a prostor39 jako partnery projektu

 

JAK SE PŘIHLÁSIT

Vyplněný formulář pošlete do 1.10., výsledky vyhlásíme záhy.

– vyplňte formulář: https://forms.gle/yumuiYVbVmp5wJpk6

– přiložte vaše CV / životopis

– pošlete nám VIDEO o délce MAX 5 min, KTERÉ BUDE OBSAHOVAT 2 ČÁSTI – VAŠE PŘEDSTAVENÍ A VIDEOMATERIÁL (VIZ NÍŽE – 1) a 2a) nebo 2b))

— forma:

1) v úvodu představte sebe, řekněte nám něco o svém projektu, s čím/ na čem chcete pracovat

2a) pokud máte, přidejte ukázky rozpracovaného projektu, který u nás chcete rozvíjet

2b) pokud nemáte videomateriál připravovaného projektu, pošlete nám ukázky svých předešlých prací (může to být i vaše zkouška na sále)

— video nahrajte na YOUTUBE nebo VIMEO nebo pošlete odkaz na sdílené video na Google Disku

— pokud se něco do videa nehodí/ nevejde/ neumíte to natočit, pošlete nám jinou formou, buďte struční

Na projekty, které přijdou po uzávěrce či nesplní kritéria open callu nebude brán zřetel.

Rezidenční program byl podpořen hlavním městem Praha a Státním fondem kultury ČR, Ministerstvem kultury ČR a městskou částí Praha 3.

V případě dotazů se obraťte na Jakuba: info@tep39.cz , 777 947 430

 

 

OPEN CALL: Residency for November-December (EN)

Apply to OPEN CALL in tep39, we are choosing 1 project for November-December.

 

ABOUT US

Tep39 is a movement studio established in May 2020 in prostor39, a DIY revitalized house in Prague – Žižkov, providing space for culture of many genres. It is run jointly by Kachní spolek and prostor39. For more information see tep39.cz.

 

WHAT DO WE OFFER:

40 hours of rehearsal during September-October, which can be used in the form of intensive residency and regular rehearsals. We will agree on dates and times with selected artists as soon as possible, AVAILABILITY OF THE STUDIO IS MOSTLY 10:00-16:15 on Weekdays.

– studio tep39, equipped with ballet floor, mirrors, basic sound, chill out zone

– guided feedback after the presentation / work in progress in tep39 (By agreement, it is possible to mediate or provide feedback also during the residency.)

– we do not provide accommodation or cover travel expenses for residents

 

WHO DO WE OFFER IT TO

The target group is mainly young artists at the beginning of their careers and those who are looking for new forms / paths. We target creators who need space for their research and are looking for a new direction of their work, whether they are dancers, performers, mimes or other artists active in the field of movement theater. We will give priority to projects and creators who do not have long-term support and / or respond to current topics.

 

WHAT DO WE REQUEST

– presentation or work in progress (WIP) with a length of 10-30 minutes for professional public

(There is no need to prepare a stage form, just a short presentation or performance of the collected material. We want to support not only the artists who are preparing a show, but also the research itself, the search for new authentic forms, etc. without the need for results.)

– the WIP will take place some time at the end of the residency

– in case of further life of the project, state tep39 and prostor39 as project partners

HOW TO APPLY

send the completed form by October 1st, we will announce the results soon after

– fill out this form:  https://forms.gle/yumuiYVbVmp5wJpk6

– attach your CV / resume

– send us a VIDEO MAXIMUM 5 min long, WITH TWO PARTS – YOUR INTRODUCTION AND VIDEO MATERIAL (see bellow)

— 1) introduce yourself in the beginning, tell us something about you, your project, what you want to work with/on

2a) second part of the video: send us some videos of the project in progress

2b) IF YOU DON’T HAVE A VIDEO MATERIAL of this project yet, send us examples of your previous works (it can be just your training in a studio)

— upload the video to YOUTUBE or VIMEO, or send a link to a shared video on Google Drive

— if something doesn’t fit in the video / you can’t or don’t know how to shoot it, send it in written form, but be brief

Projects received after the deadline or not meeting the open call criteria will not be taken into account.

The residency program is supported by the capital city of Prague and State fund for culture CZ, Ministry of culture of the Czech Republic and city part Praha 3.

If you have any questions, please contact us: info@tep39.cz


 

 

Omlouváme se, TEP39 je od 1. 1. 2024 mimo provoz. Děkujeme za pochopení.

This will close in 0 seconds