prostor39

Taneční open-class // Dance open-classes
(Eliška Benešová and Tereza Krejčová)

 

úterý 16:45 // Tuesday 16:45

Každé úterý 16:45 – 18:15 ve studiu tep39 – Eliška a Tereza se ve vedení lekcí každý týden střídají.

začínáme 3. 10. s Eliškou, poslední lekce 19.12.2023

 

V tanečních lekcích sdílíme své poznatky především z oblasti contemporary dance praktik a také principy, kterým se věnujeme v tvůrčí práci spolku 23 Poems (www.23poems.com)

 

Eliška

S vášní porozumět principům pohybu jež stojí před jakoukoliv formou trávím posledních sedm let čas testováním nejen tanečních pohybových disciplín (capoeira, box, zápas – grappling, čchi kung atd). Jimi pak oživuji svou taneční praxi, improvizační a partnerské hry, které jsou vždy důležitou součástí mých lekcí. Ráda využívám a pracuji s myšlenkami a materiál Fighting Monkey, jež se stal zásadně důležitý v mém vlastním rozvoji. – Fighting Monkey je aplikovaná praxe pro lidský rozvoj prostřednictvím pohybu. Od roku 2002 ji zakladatelé Linda Kapetanea a Jozef Fruček rozvíjejí skrze zevrubnou mezidisciplinární pohybovou analýzu se záměrem porozumět principům lidského pohybu, komunikaci a procesu stárnutí.

 

Chci abychom v rámci setkání zažívali pestré situace pro lepší porozumění naší individuální biomechanice. Rozvíjeli tvořivost v komunikaci s druhými i v rámci svého unikátního individuálního projevu. Měli dostatek zpětné vazby k reflexi pro podporu celkového rozvoje a vitality. Tvořili prostředí, které vzbuzuje zápal pro hru, experimentování a objevování a neomezuje proces učení pouze na předem daná řešení.

 

Tereza

Lekce v tep39 pojímám jako prostor pro sdílení své individuální taneční praxe s ostatními. Přeju si zprostředkovat komplexní taneční zážitek v lekci, která by měla být jednolitým proudem – budu hledat vhodné kombinování tanečních variací a improvizačních cvičení.

V taneční technice se věnuji artikulaci pohybu v postupně dynamických pohybovým variacích. Zaměřuji se na využívání vlastní váhy, za účelem nalezení momenta a efektivnější rozložení svalové síly. Zaměřuji se na floorwork, prostorové koordinační fráze, také na variace s focusem na různorodé kvality pohybu.

Prostřednictvím improvizovaných cvičení si přeju zkoumat jedinečné osobní pohybové tvarosloví vycházející z potenciálu a možností každého účastníka, jenž se od sebe navzájem ideálně inspirují. Zkoumám pohybové možnosti, charakteristiku a potenciál jednotlivých částí těla. Věnuji pozornost rytmu, rozlišování svalového tonusu, síle kolektivní energie i důležitosti vnímání jemných vnitřních pochodů každého člověka.

pro koho

Lekce jsou určeny pro všechny zájemce o pohyb, tanečníky, performery z oblasti fyzického divadla, či cirkusu, herce. Pro všechny, kteří chcete experimentovat, máte otevřenou mysl a sílou vykročit do neznáma.

LEKCE JSOU VEDENY V ČEŠTINĚ I ANGLIČTINĚ (reagujeme na konkrétní skupinu).

 

cena

250,-. Platba předem na účet: 109411428/2250

Do zprávy napište: lekce Tep 39 – Eliška, nebo lekce Tep 39 – Tereza

kontakt pro rezervaci i případné dotazy

info@23poems.com

 

Rády se s Vámi spojíme přes email či sociální sítě a zodpovíme vaše dotazy ohledně lekcí, či aktivity spolku.

další odkazy činnosti spolku 23 Poems

WEB: https://23poems.com

FB: https://www.facebook.com/23PoemsCollective

IG: https://www.instagram.com/23poems_collective/

__

Eliška Benešová

Tanečnice, lektorka a performerka z České republiky. Prošla studiem řady tanečních technik, jak na pražských školách (TKP, DC), tak v zahraničí (EPDM Mexiko). Věnuje se choreografické tvorbě, ale i zpěvu a psaní hudebních textů. V roce 2023 založila umělecké uskupení 23 Poems Collective. Současně působí jako lektorka tance na pražské Konzervatoři Duncan centre, věnuje se dětské taneční tvorbě ve spolupráci s děčínským tanečním studiem FRI.DA. Od roku 2017 aktivně studuje a pohybově se rozvíjí v rámci Fighting Monkey. S Jakubem Zemanem (ČR), jako nezávislí lektoři a instruktoři FM vedou dílny pro profesionály i nadšence napříč různými disciplínami v České republice a v zahraničí (ROZTOČ 2023 – Festival of Performance art ČR, Laterna fest, Praha 2022, Festival Tanzwerkstatt, Mnichov 2020, Centrum Habitat, Oaxaca, Mexiko 2020, taneční školy: Mazatlán, Pachuca, Guadalajara, Hermosillo, Mexiko 2019).

Tereza Krejčová

Performerka a choreografka na poli současného tance a fyzického divadla. Absolvovala studium na Konzervatoři Duncan centre v Praze (2018), šestiměsíční stáž na Fontys School of Fine and Performing Arts v Nizozemí a SEAD Salzburg Experimental Academy of Dance (2022), kde spolupracovala s umělci jako např. Linda Kapetanea, Manuel Ronda, Hillel Kogan. Jako tanečnice se podílela na projektech s Michalem Záhorou (Pulsar, 2017 Slavnost, 2018), Minem Tanakou (A Body, 2017), Annou Balslev (What now?, 2019), nebo Janem Lauwersem (Intolleranza 1960, 2021). Tereza se také věnuje vlastní choreografické tvorbě. Ve spolupráci s hudebním skladatelem Václavem Chalupským vytvořila dvě sóla – Nekrytě (2018) a Naturamela (2019). Ve spolupráci se skupinou mezinárodních performerů vytvořila nejnovější dílo – sextet How to represent a broken heart? (2022). Příležitostně se věnuje autorskému psaní na pomezí žánrů, které především podporuje její autorskou tvorbu a studiu jógy.

V současnosti spolupracuje s uskupeními PocketArt (Fairy Tales) a Pulsar (Vyjdu z lesa, vyjmu páteř ze svého hřbetu a budu ji mít místo meče) a je zakládající členkou 23 Poems Collective.

 

23 Poems Collective

Jsme kolektiv čtyř umělkyň působících v ČR i zahraničí zabývající se multižánrovou tvorbou. Vytváříme platformu pro mezinárodní kooperaci, vzájemnou inspiraci a podporu osobního seberozvoje. Prostřednictvím restrikce, vytvořením celkem dvaceti tří projektů, odkazujeme ke konečnosti, která v nás vyvolává potřebu tvořit vědomě, s důrazem na to, co po nás zůstává.

V roce 2023 jsme zahájily projekt S.I.O. Sides of In and Out – cyklus výzkumných intenzivních pobytů vyúsťující v autorská taneční site-specific představení, pohybové dílny pro veřejnost – S-JAM a sérii uměleckých fotografií a krátkometrážních tanečních filmů.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Info EN

when and where

Every Tuesday 16:45 – 18:15 in tep39 studio – Eliška and Tereza take turns in leading the classes every week.

Starting October 3 with Eliška, until 19.12.2023

In the dance lessons we share our knowledge, especially in the field of contemporary dance practices, as well as the principles we are working on in the creative work of the 23 Poems association (www.23poems.com)

Eliška

With desire to understand the principles of movement that underlie any form, I have spent the last seven years testing not only dance movement disciplines (capoeira, boxing, wrestling – grappling, chi kung etc). These are then used to enliven my dance practice, improvisation and partnering games, which are always an important part of my classes. I like to use and work with the ideas and material of Fighting Monkey, which has become fundamentally important in my own development – Fighting Monkey is an applied practice for human development through movement. Since 2002, founders Linda Kapetanea and Jozef Frucek have developed it through an interdisciplinary movement analysis with the intention of understanding the principles of human movement, communication and the aging process.

I want us to experience varied situations within the meeting to better understand our individual biomechanics. Develop creativity in communication with others and within our unique individual expression. To have ample feedback for reflection to support overall development and vitality. I wish that we create an environment that awakens a passion for play, experimentation and discovery and do not limit the learning process to pre-determined solutions.

 

Tereza

I envision the classes at tep39 as a space to share my individual dance practice with others. I wish to convey a holistic dance experience in a lesson that should be a unified flow – I will search for appropriate combinations of dance variations and improvisation exercises.

In dance technique, I focus on the articulation of movement in progressively dynamic movement variations. I focus on using my own weight, in order to find momentum and distribute muscular force more effectively. I focus on floorwork, spatial coordination phrases, also variations focusing on different qualities of movement.

Through improvisation exercises I wish to explore unique personal movement vocabulary based on the potential and possibilities of each participant, ideally inspired by each other. I explore the movement possibilities, characteristics and potential of each body part. I pay attention to rhythm, specificities of different muscle tones, the power of collective energy and the importance of perceiving the subtle inner happenings of each person.

for whom

The classes are intended for all those interested in movement, dancers, performers in the field of physical theatre or circus, actors. For all those who want to experiment, have an open mind and the strength to step into the unknown.

THE CLASSES ARE LED IN CZECH OR ENGLISH. WE INVITE NON-CZECH SPEAKING DANCERS AS WELL 🙂

price

250,-. Payment in advance on account: 109411428/2250

In the message write: lesson Tep 39 – Eliška, or lesson Tep 39 – Tereza

 

contact for booking and any questions

info@23poems.com

We would be happy to connect with you via email or social media and address any questions you may have about our lessons or our organization’s activities.

 

ABOUT US

Eliška Benešová

Dancer, teacher and performer from the Czech Republic. She has studied a number of dance techniques both at schools in Prague (TKP, DC) and abroad (EPDM Mexico). She is a choreographer but also a singer. In 2023 she founded the art collective 23 Poems Collective. At the same time, she is a dance teacher at the Duncan Centre Conservatory in Prague, and she works on children’s dance creation in collaboration with the FRI.DA dance studio in Děčín. Since 2017 she has been actively studying and developing her movement skills within Fighting Monkey. With Jakub Zeman (CZ), as independent lecturers and FM instructors, they lead workshops for professionals and enthusiasts across various disciplines in the Czech Republic and abroad (ROZTOČ 2023 – Festival of Performance art CZ, Laterna fest, Prague 2022, Festival Tanzwerkstatt, Munich 2020, Centrum Habitat, Oaxaca, Mexico 2020, dance schools: Mazatlán, Pachuca, Guadalajara, Hermosillo, Mexico 2019).

Tereza Krejčová

Performer and choreographer in the field of contemporary dance and physical theatre. Tereza studied at the Duncan Centre Conservatory in Prague (2018), completed a six-month internship at Fontys School of Fine and Performing Arts in the Netherlands and SEAD Salzburg Experimental Academy of Dance (2022), where she collaborated with artists such as Linda Kapetanea, Manuel Ronda, Hillel Kogan. As a dancer, she has participated in projects with Michal Zahora (Pulsar, 2017 Celebration, 2018), Mino Tanaka (A Body, 2017), Anna Balslev (What now?, 2019), and Jan Lauwers (Intolleranza 1960, 2021). Tereza is also working on her own choreographic work. In collaboration with composer Václav Chalupský, she has created two solos – Uncovered (2018) and Naturamela (2019). In collaboration with a group of international performers, she created her latest work – the sextet How to represent a broken heart? (2022). Occasionally, she engages in yoga practice as well as in writing across genres, which primarily supports her choreographic work.

Currently Tereza collaborates with the collectives PocketArt (Fairy Tales) and Pulsar (I will emerge from the forest, straighten my backbone and it shall become my sword) and is a founding member of 23 Poems Collective.

23 Poems Collective

We are a collective of four artists based in the Czech Republic and abroad, engaged in multi-genre creative work. We create a platform for international collaboration, mutual inspiration, and personal development support. Through reflection and the creation of a total of twenty-three projects, we allude to the finitude that creates within us the need to create consciously, with an emphasis on what remains after us.

In 2023, we initiated the S.I.O. Sides of In and Out project – a series of research-intensive residencies culminating in original site-specific dance performances, movement workshops for the public (S-JAM), and a series of artistic photographs and short dance films.

 

Omlouváme se, TEP39 je od 1. 1. 2024 mimo provoz. Děkujeme za pochopení.

This will close in 0 seconds